xCryptmea
(Cryptanthus x Aechmea)

  1. xCryptmea 'Dazzler'
    Cryptanthus beuckeri X Aechmea recurvata v. benrathii

BACK TO
GENUS LIST